Зайка из шариков Харьков
ðó÷íàÿ ðàáîòà, handmade, ßðìàðêà Ìàñòåðîâ,ëàòåêñ,ðîçîâûé,çàÿö,öâåòû èç øàðîâ,çàÿö ñ áóêåòîì,ïîäàðîê íà ëþáîé ñëó÷àé,ïîäàðîê äåâóøêå,äåòñêèé ïðàçäíèê,àòðèáóòû äëÿ ïðàçäíèêà,äåíü ðîæäåíèÿ ðåáåíêà,çàéêà äåâî÷êà

Зайка с букетом

240.00 грн.

Артикул: 302 Категория:

Описание товара

Наполнение: воздух

Высота: +-  120 см

Время жизни: до 14_ти дней.